Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Publicznie dostępny wykaz danych

Zgodnie z przepisami prawa Suwalski Park Krajobrazowy jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.

Suwalski Park Krajobrazowy prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Suwalskiego Parku Krajobrazowego:

http://wykaz.ekoportal.pl/Suwalski Park Krajobrazowy

 

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

 

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Suwałki - z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu oraz nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, czynności, o których mowa w art. 83-89 przedmiotowej ustawy, od 1 stycznia 2016 r. wykonuje marszałek województwa. W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego zadania te, na podstawie upoważnienia, dla nieruchomości będących własnością Gminy Miasto Suwałki wykonuje Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego

 

Wymagane dokumenty

I. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;

4) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;

5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm,

a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 1. a) posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;

6) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;

7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;

8) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;

9) projekt planu:

 1. a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
 2. b) przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;

10) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;

11) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane;

 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 II. Pełnomocnictwo w przypadku wyznaczenia pełnomocnika;

III. dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożone pełnomocnictwo w kwocie 17 zł.

Miejsce składania dokumentów

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, przesyłać za pośrednictwem poczty na podany poniżej adres korespondencyjny:

Suwalski Park Krajobrazowy

Malesowizna 24

16-404 Jeleniewo

tel. 87 569 18 01

fax. 87 569 76 36

e-mail: sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl

 

lub drogą elektroniczną:

 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej): epuap.gov.pl

Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /UPSPK/SkrytkaESP

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej przez platformę EPUAP konieczne jest:

- posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (założenie konta jest bezpłatne),

- posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub posiadanie profilu zaufanego na platformie ePUAP

 

 • za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=11266

 

Termin załatwienia sprawy

Termin rozpatrzenia wniosku, zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) wynosi jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej – dwa miesiące od dnia wpływu wniosku, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia terminu w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 

Forma załatwienia sprawy

Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu oględzin w terenie przez pracowników Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Dyrektora Suwalskiego Parku Krajobrazowego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Opłaty

Wniosek i decyzja zwolnione z opłat skarbowych, zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

 

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Wysokość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ustalana jest indywidualnie w wydanym zezwoleniu.

Uwagi i dodatkowe informacje

W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania – termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Nieuzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

 

Informacja Administratora – organu ochrony środowiska, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podlaskiego
  w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.bip.umwp.wrotapodlasia.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, adres e-mail: iod@wrotapodlasia.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) określony w art. 83b ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty z którymi podpisano umowy powierzenia do przetwarzania, operator pocztowy lub kurier, podmioty prowadzące archiwizację, podmioty prowadzące obsługę informatyczną. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronie biuletynu informacji publicznej Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa
  dot. archiwizacji.
 3. Posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych w zakresie, który nie zmienia wypowiedzi oraz nie narusza integralności nagrania;
  3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 4. Nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. a, b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Suwalski Park Krajobrazowy

Data wytworzenia: 2018-09-24

Wprowadzający: Marcin Sznel

Modyfikujący: Marcin Sznel

Data modyfikacji: 2020-03-24

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2017-01-16