Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Biuletynu Informacji Publicznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie.

Suwalski Park Krajobrazowy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie. zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Malesowiźnie.

Data publikacji strony internetowej: 2009-12-17

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2016-12-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików .PDF nie są w całości dostępne cyfrowo. Pliki publikowane po 1.01.2020 r. są dostępne lub mają dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC).

Wyłączenia:

Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Uzasadnienie nadmiernym obciążeniem:

Link do wyniku analizy:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paulina Kalinowska, adres poczty elektronicznej sekretariat@spk.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 875691801. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Adres organu odwoławczego: Malesowizna 24, 16-404 Jeleniewo

Adres e-mail organu odwoławczego: dyrektor@spk.wrotapodlasia.pl

Telefon organu odwoławczego: 875691801

 

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja Suwalskiego Parku Krajobrazowego mieści się w Malesowiźnie 24,16-404 Jeleniewo. 

Wejście do budynku możliwe jest od strony parkingu oraz od podwórka mijając bramę główną.

Osoby na wózkach inwalidzkich oraz niepełnosprawne ruchowo obsługiwane są w punkcie informacji turystycznej, włącznie z możliwością spotkania z kierownictwem Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Drewniany podjazd do punktu informacji turystycznej zlokalizowany jest od strony sadu, przy parkingu samochodowym (wejście to jest otwarte w dniach i godzinach otwarcia punktu informacji turystycznej Parku).

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Sala wystawiennicza dostępna dla osób niepełnosprawnych

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

 

Toaleta

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Toaleta z przewijakiem

 

Udogodnienia

Serwis BIP zawiera następujące ułatwienia:

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

- mapa strony

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Suwalski Park Krajobrazowy

Data wytworzenia: 2020-03-31

Wprowadzający: Marcin Sznel

Modyfikujący: Marcin Sznel

Data modyfikacji: 2020-03-31

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2020-03-31