Zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej gromadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

§ 1.
Niniejsze zasady określają warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w posiadaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, zwanego dalej Urzędem.

§ 2.
Informacja publiczna, która jest gromadzona w zasobach Urzędu może być udostępniana do ponownego wykorzystania poprzez:
1)    opublikowanie jej w  Biuletynie Informacji Publicznej UMWP zwanej dalej BIP lub na innych stronach internetowych Urzędu,
2)    wyłożenie lub wywieszenie w siedzibach Urzędu,
3)    przekazanie jej do ponownego wykorzystywania na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

§ 3.
1. Podmiot uprawniony, to znaczy każdy kto zamierza ponownie wykorzystywać informację publiczną udostępnioną w sposób określony w § 2 ma obowiązek w procesie ponownego wykorzystywania informacji do:
1)    poinformowania o źródle pochodzenia, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej, tak aby informacja ta była widoczna. W przypadku pozyskania informacji ze stron, o których mowa w § 2 pkt. 1 należy podać pełny adres URL strony, z której informację pozyskano,
2)    dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej z Urzędu formie,
3)    poinformowania o przetworzeniu informacji publicznej jeśli takiego przetworzenia dokonano oraz wskazania czy informacja została przetworzona w całości czy we fragmentach, a jeżeli tak to w jakich,
4)    usunięcia znaków graficznych województwa i Urzędu między innymi takich jak: logo województwa, herb województwa z informacji publicznej, która ma być ponownie wykorzystywana,
5)    ponownego wykorzystywania informacji publicznej w taki sposób, aby nie wprowadzać odbiorców w błąd.
2.    Informacje spełniające cechy utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub stanowiące bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. r. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), które Urząd posiada w swoich zasobach, mogą być powtórne wykorzystane pod warunkiem nienaruszenia prawa własności intelektualnej i praw autorskich przysługujących podmiotom trzecim.
3.    Urząd nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez podmioty uprawnione oraz za efekty i rezultaty przetworzenia informacji ponowne wykorzystywanej.
4.    W przypadku gdy zostaną naruszone warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej zastosowanie znajdą ogólne zasady odpowiedzialności cywilnoprawnej.

§ 4.
1.    Przekazanie informacji publicznej o której mowa w § 2 pkt. 3 następuje na wniosek jeżeli:
1)    informacja nie została zamieszczona na stronie BIP lub innych stronach Urzędu lub została rozpowszechniona w inny sposób i  nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania,
2)    zostały podane warunki ponownego wykorzystywania, ale informacja będzie wykorzystywana na innych warunkach.
2.    Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej powinien być złożony na wzorze wniosku określonym w drodze rozporządzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. Wniosek można złożyć w szczególności w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie spełni warunków formalnych wniosku, wzywa się do uzupełnienia braków wraz z pouczeniem, że ich nie usunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania. W sprawach szczególnie skomplikowanych Urząd może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejnych 20 dni, po uprzednim powiadomieniu o tym podmiotu uprawnionego w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.
5. W wyniku rozpatrzenia wniosku:
1)    przekazuje się informację do ponownego wykorzystywania bez ograniczenia warunkami,
2)    przedstawia się ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania,
3)    odmawia się przekazania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania.
6. W przypadku gdy podmiot uprawniony nie zgadza się z warunkami ponownego wykorzystywania informacji udostępnionej przez Urząd, ma prawo do złożenia sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, o której mowa w § 4 ust. 5 pkt. 2.
7. W razie wniesienia sprzeciwu podmiot zobowiązany w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub wysokości opłaty o której mowa w § 5.
8. Do decyzji o których mowa w ust. 5 pkt. 3 i ust. 7 stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r, poz.112, nr 1198 z późn.zm.) określonych w art. 23 g ust. 11.

§ 5.
1.    Jeżeli udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem informacji w sposób wskazany we wniosku, Marszałek Województwa Podlaskiego  może nałożyć opłatę za udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
2.    Opłatę, o której mowa w ust. 1 ustala się w oparciu o przepisy zawarte w art. 23c ust. 2 i art. 23d ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 6.
Urząd nie jest obowiązany do opracowywania, w szczególności przetworzenia, informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów,  jeżeli będzie wiązało się to z koniecznością podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

§ 7.
W przypadkach nie określonych w niniejszych zasadach ponownego wykorzystywania informacji  zastosowanie mają przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz  innych ustaw.

§ 8.
Treść niniejszych warunków podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej UMWP w zakładce „Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej”

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - plik do pobrania na dole strony


Skargi rozpatrywane w postępowaniu o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Art. 23i ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r, poz. 112, nr 1198 z późn. zm.)

"Art. 23i. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:
    1)    przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
    2)    skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę."

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Suwalski Park Krajobrazowy

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Sznel

Wprowadzający: Marcin Sznel

Data wprowadzenia: 2016-02-22

Modyfikujący: Marcin Sznel

Data modyfikacji: 2016-02-22

Opublikował: Marcin Sznel

Data publikacji: 2016-02-22